ÁSZF

Hirdetési Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (hatályos 2016. november 20-tól)

 1. Bevezető rendelkezések
  1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák az Egom Infó Kft. (székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 40..) (továbbiakban: Szuperinfó) által nyújtott hirdetési szolgáltatások tárgyában kelt megállapodások feltételeit.
  2. Eltérő megállapodás hiányában jelen ÁSZF által szabályozott szolgáltatásokkal összefüggésben jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.
 2. Hirdetési szolgáltatások igénybevételére vonatkozó rendelkezések
  a. Hatály
  1. Jelen ÁSZF hatálya a Szuperinfó nyomtatott termékei vonatkozásában nyújtott hirdetési szolgáltatások igénybe vevőivel (a továbbiakban: „Hirdető”) kötött szerződésekre/megállapodásokra/hirdetési megrendelőkre terjed ki.
  b. A hirdetések megjelenésére vonatkozó általános szabályok
  2. Az alább jelölt feltételek a Szuperinfó szolgáltatásainak alapját képezik, meghatározó részei a Szuperinfó ajánlatainak, a Szuperinfó részére küldött megrendelőknek és a Szuperinfóval kötött szerződéseknek.
  3. A hirdetés megjelenésének részletes adatait és feltételeit – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – a Szuperinfó és a hirdetési szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: „Hirdető”) keretszerződésekben, együttműködési megállapodásokban, illetve egyedi hirdetési szerződésekben, megrendelőkben (a továbbiakban: „Hirdetési Szerződés”) rendezi.
  4. Szuperinfó a Hirdetési Szerződésben meghatározott méret és terjedelem szerinti, az ott meghatározott szövegű és formátumú hirdetés megjelentetésére köteles. A Hirdető a Hirdetési Szerződés szerinti díj határidőben történő megfizetésére köteles a Szuperinfó felé.
  5. A Hirdetési Szerződés létrejöhet akként is, hogy a Hirdető a Hirdetési Szerződés megkötésére vonatkozó megrendelőlapot hiánytalanul kitölti, és azt eljuttatja postai úton, személyesen, illetve e-mailben szkennelten vagy faxon a Szuperinfó által megadott címre, elérhetőségre. Ebben az esetben a Hirdetés megjelentetésével a Szuperinfó visszaigazolása megadottnak és a hirdetési kötelezettségének eleget tett.

2 Szerződés – a megrendelőlapon és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeknek megfelelően – létrejöttnek és hatályosnak tekintendő. A Szuperinfó a Hirdetési Szerződés létrejöttéről visszaigazolást küldhet.
6. Hirdető tudomásul veszi, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény akkor tehető közzé, ha a Hirdető (vagy Reklámközvetítő ügynökség) a reklám megrendelésekor a Szuperinfó részére megadja a cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát. Reklámközvetítő ügynökség köteles az ügyfelének nevét, székhelyét és adószámát megadnia. A Kiadó a megadott adatokat a reklám közzétételétől számított 5 évig megőrzi.
7. Amennyiben a Hirdetőnek olyan keretszerződése van, amely nem kötelez hirdetések közzétételére, hanem csupán a hirdetések megjelentetésének lehetőségét tartalmazza, úgy a Hirdetőnek a helyfoglalást a megjelenés előtt legalább az egyedi Hirdetési Szerződésben meghatározott időpontig jeleznie kell a Szuperinfónak. Amennyiben anyagtorlódás miatt a Szuperinfó a megrendelést az adott héten nem tudja teljesíteni, úgy erről a Hirdetőt az egyedi Hirdetési Szerződésben meghatározott időpontig a Szuperinfó tájékoztatja. A Szuperinfó ilyen esetekben nem köteles a Hirdető kárát megtéríteni, a Hirdető felé a Szuperinfó nem tartozik felelősséggel.
8. Egyedi hirdetési szerződés alapján a hirdetés feladására/megrendelésére vonatkozó megrendelőlapnak lapzártát megelőző 2 nap 12 óráig be kell érkeznie a Szuperinfóhoz, hogy a hirdetés az aktuális lapszámban megjelenhessen.
9. Amennyiben a Hirdető a Hirdetési Szerződés alapján meghatározott időszakonként hirdetés feladására köteles (éves keretszerződés esetén) és az egyedi szerződés másként ne rendelkezik, úgy a Hirdető köteles a rögzített megjelenési időpontokra vonatkozó lapzártát megelőzően legalább 2 nappal a Szuperinfó rendelkezésére bocsátani a hirdetésre szánt szöveget ill. anyagot teljes terjedelemben. Amennyiben Hirdető a hirdetést nem módosítja a lapzártát megelőző 2 napot megelőzően, úgy a Szuperinfó az előző alkalommal közzétett hirdetést jelentetheti meg. 10. Az újságon belül elhelyezendő hirdetések vonatkozásában a Szuperinfó a Hirdető igényét a lehetőségekhez mérten figyelembe veszi. Szuperinfó jogosult az újságban/ hírportálon történő megjelenésének olyan módosítására, amely a Hirdető érdekeit nem érinti hátrányosan, e tekintetben a Szuperinfó megfelelő tájékoztatást nyújt Hirdetőnek.

3
11. Amennyiben a hirdetési anyag elkészítését, nyomdakész kivitelezését a hirdetési díj magában foglalja, a Szuperinfó lehetőséget biztosít a nyomdakész keretes hirdetés megjelenés előtti ellenőrzésére, amennyiben a Hirdető ilyen irányú igényét előzetesen jelzi a Szuperinfó felé. Az ellenőrzés módját a Szuperinfó munkatársa szerződéskötéskor egyezteti a Hirdetővel. A jóváhagyott hirdetés megjelenése után tartalmi vagy egyéb hibára kifogást emelni nem lehetséges, amennyiben a Hirdető e hirdetést megjelenés előtt ellenőrizte, vagy e lehetőségével nem élt. A nyelvhelyességi, helyesírási hibák kijavítására a Szuperinfó bármikor jogosult, ugyanakkor nem köteles.
12. Amennyiben a hirdetés a Szuperinfó hibájából mégis rosszul jelenik meg, úgy a Hirdető kérésére, a Szuperinfó a hibás hirdetésnek megfelelő hirdetési felületet biztosít a Hirdetőnek. Ezen felül a Szuperinfó kizárja az esetleges hibás teljesítésből eredő kártérítési, vagy egyéb felelősségét a hirdetések hibás megjelenéséért, kivéve a nyilvánvalóan szándékos, vagy súlyosan gondatlan hibás megjelenítés esetét.
13. A Hirdető a megjelenést megelőző nap 10 óráig módosíthat a hirdetésen. Ezt követően érkezett módosításokat, a Hirdetővel egyeztetve, csak a legközelebbi megjelenéskor hajtja végre a Szuperinfó.
14. A hirdetést a Hirdető a lapzártát megelőző nap 10 óráig ütemezheti át, illetve mondhatja le. Határidőn túli lemondás esetén a Hirdető a hirdetési összeg 30 %-át köteles kötbérként kifizetni.
15. Hirdető tudomásul veszi, hogy a hirdetési szolgáltatást rendeltetés szerűén, a mindenkori jogszabályok betartásával jogosult igénybe venni.
16. Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy az általa megjelentetni kívánt hirdetésben megadott adatok és a hirdetések tartalma a valóságnak megfelel és nem sérti harmadik személyek jogait, illetve a hirdetés tartalma, annak közzététele nem ütközik jogszabályi korlátozásba, különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. sz. törvény rendelkezéseibe. A Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy az általa megjelentetni kívánt hirdetés nem irányul jogellenes tevékenység hirdetésére, valamint Hirdető a Hirdetési Szerződés aláírására jogosult. Az előzőekben leírtak alapján a hirdetés tartalmáért a Hirdető vállal felelősséget, közvetett és közvetlen módon is, azaz amennyiben a kiadóval szemben bármilyen joghátrány keletkezik a hirdetés tartalma miatt, úgy azt jogosult a Hirdetőre áthárítani.
17. Hirdető felelős a fentiek megsértésével a Szuperinfónak okozott valamennyi kárért.

4
18. Hirdető tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt hirdetés eredményességéért a Szuperinfó nem vállal felelősséget.
19. A Hirdető kijelenti, hogy az általa képviselt cég a hatályos jogszabályoknak megfelelően működő gazdálkodó szervezet, működési képessége nem korlátozott és Hirdetési Szerződést az aláírásra jogosult képviselőik/meghatalmazottaik/ munkavállalóik írják alá.
20. Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy nem határozta el végelszámolását, valamint nem rendeltek el vele szemben végrehajtási, valamint felszámolási eljárást.
21. A nem egyszeri szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a Hirdető haladéktalanul köteles értesíteni a Szuperinfót, amennyiben ilyen eljárások indulnak a Hirdetővel szemben. Ilyen eljárásokról való tudomásszerzés esetén a Szuperinfó jogosult azonnali hatállyal felmondani a Hirdetési Szerződést.

 1. A hirdetési díj megfizetésének elmulasztása esetén a Szuperinfó nem köteles a további hirdetések közzétételére. Több megjelenés esetén, amennyiben a Hirdetési Szerződés másként nem rendelkezik, a hirdetés díját a megjelenés időpontját követően számlázza a Szuperinfó a Hirdető felé. A hirdetési díj fizetési határideje ebben az esetben a számla kiállítását követő 8 banki munkanap.
  4. A fentiekre tekintet nélkül a Szuperinfó bármikor jogosult egyoldalúan akként dönteni, hogy a megjelentetni kívánt hirdetést csak a hirdetési díj készpénzben történő előzetes kiegyenlítését követően jelenteti meg. Ilyen döntése esetén a Szuperinfó köteles előzetesen értesíteni a Hirdetőt.
  5. Késedelmes fizetés esetén a Hirdető az igénybe vett kedvezményeket a késedelmes fizetéssel érintett hirdetés vonatkozásában visszamenőlegesen elveszíti, és a Szuperinfó a mindenkori jogszabályoknak megfelelően jogosult a törvényes késedelmi kamat felszámítására. Az elvesztett kedvezményt a Szuperinfó utólag jogosult kiszámlázni.
  6. Amennyiben Hirdetőnek kifizetetlen lejárt tartozása van a Szuperinfó felé, és a kifizetést hitelt érdemlően a Hirdető bizonyítani nem tudja, úgy a Szuperinfó a szerződésben vállalt további megjelenéseket jogosult visszamondani, a Hirdetési Szerződést, ideértve a határozott tartamú Hirdetési Szerződést, azonnali hatállyal felmondani, amely esetben a Szuperinfót nem terheli semmilyen szavatossági, vagy kártérítési felelősség. A Hirdetési Szerződés ilyen módon történő megszűnéséért a megrendelt, de még meg nem jelentetett hirdetés lista arás nettó díjának 30 %-a kötbér címén a Szuperinfót illeti. A számlatartozások behajtására a Szuperinfó jogosult megbízott útján eljárni, valamint a díjtartozást a Szuperinfó jogosult harmadik félre engedményezni.
  7. Amennyiben a Hirdető hosszú távú szerződést vagy keretszerződést mond fel, vagy a szerződésben meghatározott időtartam alatt nem teljesít és a megjelentetett felületek száma más kedvezménykategóriába esik, úgy a Szuperinfó a különbözetet kiszámlázza a Hirdető felé.
  8. Határozatlan idejű keretszerződés esetén a Szuperinfó jogosult a hirdetési díjat évente egy alkalommal az általános hirdetési árainak változását, illetve print hirdetés esetén a nyomdai szolgáltatások díjának változását alapul véve egyoldalúan módosítani. A hirdetési díj változásáról, a díjváltozást megelőző legalább 45 nappal a Szuperinfó az értesíti a Hirdetőt. Amennyiben a módosított hirdetői díjról szóló értesítést követően a Hirdető a Hirdetési Szerződést nem mondja fel, úgy a hirdetői díj változtatása a Hirdető által elfogadottnak minősül.

6
IV. A Hirdetési Szerződés módosítása, megszűnése
1. Hirdetési Szerződés módosítása kizárólag írásban – jelen ÁSZF-ben határozott eseteket leszámítva és jelen ÁSZF rendelkezéseit ide nem értve – csak közös megegyezéssel lehetséges. 2. Ha az egyedi szerződés másként nem rendelkezik a hosszútávra kötött, valamint a keretszerződés-jellegű Hirdetési Szerződést bármelyik fél 60 napos felmondási idővel írásban, indokolás nélkül felmondhatja. A felmondási idő alatt a Hirdető és a Szuperinfó köteles a szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésére.
3. Határozott időre kötött szerződés rendes felmondással történő megszüntetése – a jelen ÁSZF-ben meghatározott eseteket kivéve – kizárt.
4. A Szuperinfó ugyanakkor jogosult azonnali hatállyal felmondani a határozott, illetve a határozatlan idejű Hirdetési Szerződést, vagy a hirdetés megjelentetését megtagadni, amennyiben a Hirdető által megjelentetni kívánt hirdetés a Szuperinfó megítélése szerint jogszabálysértő, harmadik személyek jogait sérti vagy sértheti, vagy a Szuperinfó gazdasági érdekeit sérti vagy veszélyezteti. A Szuperinfó ez esetben nem köteles megtéríteni a Hirdető kárát, a meg nem jelent hirdetések után már kifizetett hirdetési díjat azonban a Szuperinfó visszatéríti.

 1. Egyéb rendelkezések
  1. Hirdető tudomásul veszi, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. sz. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az általa megadott adatok és a hirdetni kívánt termék vagy szolgáltatás minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatok tartalmáért és valódiságáért kizárólagos felelősséggel tartozik. Ilyen nyilatkozat hiányában a hirdetés nem tehető közzé.
  2. Hirdető tudomásul veszi, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. szerint „A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó árat kell feltüntetni.” 
  VI. Záró és vegyes rendelkezések

  1. Az Egom infó Kft.-vel szerződő fél nem jogosult a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésekből eredő igényeit, követeléseit harmadik félre engedményezni.

7 2. A Szuperinfó jogosult a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésekből eredő igényeit, követeléseit az igénye, követelése érvényesítése, illetve behajtása céljából harmadik félre engedményezni.
3. A felek – ellenkező megállapodás hiányában – nem jogosultak egymással szemben, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésből eredő követeléseiket beszámítás útján teljesíteni.
4. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések kapcsán a Szuperinfó tudomására hozott személyes adatok kezelésére a Szuperinfó mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozata irányadó, amely jelen ÁSZF részét képezi. A Szuperinfó mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozata elérhető ahttp://www.Szuperinfó.hu honlapon az Adatvédelmi Nyilatkozat menüpont alatt. 5. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésben részes felek valamennyi értesítést írásban kötelesek egymással közölni személyesen, postai úton, vagy a közösen meghatározott e-mail címen keresztül.
6. A Szuperinfó az ÁSZF egyoldalú módosításának a jogát fenntartja. Jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésekben nem szabályozott kérdésekre. Amennyiben azonban jelen ÁSZF és az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés eltérő rendelkezést tartalmaz, úgy az egyedi szerződés vonatkozó rendelkezését kell irányadónak tekinteni.
7. Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a kikötések érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a felek kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek. Az e pontban foglalt rendelkezés értelemszerűen érvényes jelen ÁSZF és az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerült rendelkezési hiányokra is.
8. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések felei a megállapodásokból fakadó jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a felek a Debreceni Járásbíróság, valamint, pertárgyértéktől függően a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 9. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai, különösen a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi

8
XLVIII. törvény, a Reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény, a Médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szabályai az irányadók.